Barion Pixel

Adatkezelési szabályzat

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője: Collectking Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”),
székhelye: 4635 Újkenéz, Pacsirta utca 15., adószám: 57753955-1-35,
1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: kézbesítési cím: 3600 Ózd, Istenmező utca 70., e-mail cím: collectkinghu@gmail.com telefonszám: +36 70 857 6326
1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása,
amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet
(általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja
értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja számlák küldése a rendszer
bérléséhez kapcsolódóan, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor
részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek
végzése.
3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a
rendelet 22. cikke értelmében.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig,
amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott
hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei: Paylike.hu, Csomagküldő.hu.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
– az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
– személyes adatainak helyesbítésére
– kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
– személyes adatait áthordozni

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai
feldolgozásához adott az adatkezelőnek, ez azonban nem érinti személyes
adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonását a
collectkinghu@gmail.com e-mail címen intézheti.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy
ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt
tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem
törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan
követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

Adatfeldolgozási megállapodás

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS A FELDOLGOZÓ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI
ADATAI

1.1. A szolgáltató (Collectking Kft.) minősül adatfeldolgozónak a Felhasználók
ügyfelei (azaz a Felhasználók internetes áruházaiban vásárlók) személyes
adatai vonatkozásában, a GDPR 28. cikke szerint. A Felhasználó (az
internetes áruház üzemeltetője) ezen adatok adatkezelője.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK KÖRE

2.1. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes
adatokat a Feldolgozási szerződés e feltételeinek 2.2. – 2.10. cikkeiben
meghatározott körben és célokra.

2.2. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a Felhasználó
ügyfeleinek személyes adatait.

2.3. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy a megszerzett személyes adatokat
a szokásos személyes adatok körében dolgozza fel.

2.4. A Szolgáltató automatizált feldolgozás keretében a Szolgáltató hardverén
elhelyezett adatbázisban végzi a személyes adatok tárolását, őrzését,
biztosítását, biztonsági mentését, rendezését és megsemmisítését.

2.5. A Szolgáltató olyan szoftvereszközöket hoz létre, amelyek megkönnyítik a
Felhasználónak a GDPR-ben meghatározott jogok gyakorlására vonatkozó
ügyféligények teljesítését, különösen a törléshez való jogot, az információhoz
való jogot és az információ hordozhatóságához való jogot.

2.6. A személyes adatok tárolása csak a Szolgáltató hardverén, saját, vagy
együttműködő partnerei szerverein történik. Valamennyi személyes adat
tárolása kizárólag az Európai Unió területén folyik.

2.7. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes
adatokat a www.collectking.hu rendszerében működő webáruház
szolgáltatása érdekében.

2.8. A Szolgáltató a Felhasználó ügyfeleinek feldolgozott személyes adatait nem
használja fel saját igényei szerint, és a Szerződés teljesítésétől eltérő célra.

2.9. A Szolgáltató vállalja, hogy a megszerzett személyes adatokat a felhasználó
számára a szerződéses jogviszony időtartama alatt dolgozza fel, a
szerződéses jogviszony megszűnését követő maximum 10 évig.

2.10. A felhasználó hozzájárulását adja együttműködő cégek bevonásához,
amelyek a következő vállalatok Paylike.hu, Csomagküldő.hu.

3. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy műszakilag és szervezetileg biztosítja a tárolt
személyes adatok védelmét és biztonsági mentését, hogy ne következzen be
jogosulatlan hozzáférés vagy adatvesztés a személyes adatokhoz
kapcsolódóan.

3.2. A meghozott műszaki és szervezeti intézkedések összhangban vannak a
kockázat mértékével. A Szolgáltató és az együttműködő cégek, az segítségükkel biztosítja a személyes adatok folyamatos
integritását és védelmét a visszaélések ellen.

3.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelmére a Szolgáltató
belső biztonsági szabályzata vonatkozik. Ez meghatározza, hogy a
személyes adatokhoz csak a Szolgáltató által meghatalmazott személyeknek
és az együttműködő cégeknek lehet hozzáférésük e feltételek 2.10 cikke
értelmében, akik kötelesek megőrizni a titoktartást a személyes adatokkal és
a meghozott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban.

3.4. A szolgáltatás befejezése után a Szolgáltató köteles törölni az összes
személyes adatot, hacsak külön törvény nem kötelezi a személyes adatok
tárolására (például a rendőrség jogszerű igényei miatt).

Záró rendelkezések

Bárki jogosult kifogást emelni a személyes adatok közvetlen marketing céljából történő
feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás a közvetlen marketinget
érinti. Ha kifogást emel személyes adatainak közvetlen marketing céljából történő
feldolgozása ellen, személyes adatai további feldolgozására már nem kerül sor.
A Felhasználó vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül jelent valamennyi általa ismert
olyan információt, amely befolyásolhatja az e feltételekből eredő kötelezettségek megfelelő
és időben történő teljesítését.
A Felhasználó e feltételekkel egyetért, amennyiben a www.collectking.hu honlapon és
aloldalain található internetes űrlapokon bejelöli egyetértését.
E feltételekben kifejezetten nem említett egyéb jogviszonyokat a GDPR és a Magyar
Köztársaság többször módosított törvényei szabályozzák.
E feltételek 2021. október 1-jén lépnek hatályba.

Ha időben szeretnél értesülni aktuális ajánlatainkról és akcióinkról, iratkozz fel hírleveleinkre!